Świetlica

Ogólnie

Celem działalności świetlicy szkolnej jest zapewnienie opieki uczniom po zakończeniu przez nich obowiązkowych zajęć lekcyjnych. W bezpiecznym otoczeniu, w miłej atmosferze dzieci mogą zrelaksować się, zjeść posiłek, odrobić zadanie domowe. Ponadto opiekunowie organizują różnorodne zajęcia, które, mamy nadzieję, są atrakcyjną formą spędzania wolnego czasu. Umożliwiają one uczniom rozwijanie zainteresowań, kształtują ich kreatywność, wyrabiają spostrzegawczość, uczą logicznego myślenia, wypowiadania się, wyrabiają wrażliwość estetyczną, pobudzają wyobraźnię.

W naszej świetlicy prowadzone są następujące zajęcia:

 • gry i zabawy ruchowe – podnoszą sprawność fizyczną uczniów;
 • zajęcia plastyczno – techniczne – rozwijają umiejętności manualne i artystyczne, umożliwiają ekspresję twórczą;
 • gry planszowe, dydaktyczne – wzbogacają posiadane wiadomości, rozwijają umiejętności logicznego myślenia, planowania, uczą zdrowej rywalizacji zgodnie z zasadami fair play;
 • zajęcia filmowe – pozwalają uczniom poszerzyć wiedzę na różnorodne tematy oraz kształtują właściwą hierarchię wartości;
 • zajęcia komputerowe – rozwijają zdolności informatyczne.

Dzieci pracując i bawiąc sie razem nabywają również umiejętność współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej.

Dbamy o wdrażanie uczniów do przestrzegania określonych zasad, ucząc je koleżeńskości, asertywności, tolerancji, panowania nad emocjami oraz zachowania w sytuacjach trudnych czy konfliktowych. Z pewnością każde dziecko znajdzie wśród zajęć świetlicowych takie, które będą odpowiadały jego zainteresowaniom.

Aktualności

Harmonogram

Prosimy o zgłoszenie się uczniów do świetlicy zaraz po zakończeniu zajęć lekcyjnych w celu sprawdzenia obecności.

Uczeń nie może opuszczać terenu szkoły bez zgody opiekuna.

Regulamin

REGULAMIN ŚWIETLICY  SZKOLNEJ
DZIAŁAJĄCEJ  W  SZKOLE PODSTAWOWEJ W SIENIAWIE

Na podstawie:

 • art. 1 pkt 2 i 12, art. 4, art. 5 ust. 7, art. 16 ust. 8–14, art. 18 ust. 1 pkt 2, art. 33 ust. 2 pkt 7, art. 39 ust. 1 pkt 3, art. 41 ust. 2 pkt 1 i 4, art. 60, art. 67 ust. 1 pkt 3, art. 71b ust. 5c, art. 90e, art. 90f, art. 90m, art. 90n ust. 2 pkt 2 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jedn. Dz. U. 2016 r. poz. 1943 ze zm.);

 • § 7 Rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz.624 z 2001 r.
  z późn. zm.);

 • Statutu Szkoły Podstawowej w Sieniawie.

                                                                         § 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem  działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w programie profilaktyczno – wychowawczym szkoły.
 2. Regulamin świetlicy opracowywany jest przez wychowawców świetlicy, modyfikowany w miarę potrzeb na początku każdego roku szkolnego i zatwierdzany przez Dyrektora Szkoły oraz przedstawiany do wiadomości Radzie Pedagogicznej, uczniom i ich rodzicom.

§ 2

CELE I ZADANIA ŚWIETLICY

 1. Zapewnienie bezpieczeństwa i zorganizowanej opieki wychowawczej.
 2. Udzielanie pomocy w nauce.
 3. Wdrażanie do samodzielności.
 4. Kształtowanie właściwej postawy etyczno – moralnej, wyrabianie osobowościowych cech charakteru takich jak, np.: pracowitość, zdyscyplinowanie, odpowiedzialność, tolerancja, empatia.
 5. Kształtowanie postawy patriotycznej.
 6. Rozwijanie uzdolnień oraz zainteresowań.
 7. Wyrabianie nawyku aktywnego spędzania wolnego czasu, poprzez zachęcanie do uprawiania sportu i zabaw na świeżym powietrzu.
 8. Organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny.
 9. Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w domu i w swoim środowisku.
 10. Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny
  i czystości oraz dbałości o zdrowie.

§ 3

ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY

 1. Ze świetlicy mogą korzystać uczniowie:
  • dojeżdżający,
  •  którzy ze względu na czas pracy ich rodziców muszą dłużej przebywać w szkole.
 2. Zapisy do świetlicy rozpoczynają się 1 września każdego roku.
 3. Podstawą zapisu dziecka jest pisemna deklaracja rodziców.
  Karta zgłoszenia do świetlicy zawiera podstawowe dane:

  •  imię i nazwisko uczestnika,
  • czas przebywania ucznia w świetlicy szkolnej w ciągu tygodnia,
  •  telefon kontaktowy do rodziców,
  • informacje o osobach upoważnionych do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej.
 4. Decyzję o przyjęciu dziecka do świetlicy podejmuje Dyrektor Szkoły po konsultacjach z pedagogiem szkolnym i wychowawcą klasy.
 5. Prawo do odbierania dziecka ze świetlicy mają rodzice lub osoby upoważnione pisemnie przez rodziców.
  W przypadku uczniów dojeżdżających – zostają oni doprowadzeni przez opiekuna świetlicy do autobusu szkolnego.
 6. Samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy wymaga pisemnej zgody rodziców wraz z określeniem godziny wyjścia dziecka ze świetlicy.
 7. Godziny pracy świetlicy ustalane są każdego roku w oparciu o plan zajęć lekcyjnych.
 8. Nie podlega opiece świetlicowej dziecko, które nie dotrze do świetlicy.

§ 4

WYCHOWANKOWIE ŚWIETLICY

Do świetlicy przyjmuje się uczniów szkoły podstawowej  zgłoszonych przez rodziców.

Wychowanek świetlicy ma prawo do :

 1. Dobrze zorganizowanej opieki wychowawczej.
 2. Życzliwego traktowania.
 3. Swobodnego wyrażania w sposób kulturalny myśli i przekonań.
 4. Poczucia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego.
 5. Poszanowania godności osobistej.
 6. Ochrony przed przemocą psychiczną i fizyczną.
 7. Pomocy w odrabianiu lekcji.
 8. Pomocy w rozwiązywaniu problemów.
 9. Wyrozumiałości i cierpliwości.

Obowiązki uczestnika świetlicy:

 1. Zgłoszenie się u wychowawcy świetlicy bezpośrednio po zakończonych obowiązkowych zajęciach edukacyjnych.
 2. Systematyczny udział w zajęciach.
 3. Nie opuszczanie świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy.
 4. Dbanie o porządek i wystrój świetlicy.
 5. Poszanowanie sprzętu i wyposażenia świetlicy oraz rzeczy własnych i kolegów.
 6. Kulturalne zachowanie  w trakcie zajęć świetlicowych.
 7. Respektowania poleceń nauczyciela – wychowawcy.
 8. Przestrzeganie regulaminu świetlicy.

Wychowawcy świetlicy otaczają szczególną opieką dzieci ze specyficznymi trudnościami  w  nauce i  wymagające  pomocy  psychologiczno – pedagogicznej.</span>

§ 5

ZADANIA WYCHOWAWCY ŚWIETLICY

 1. Zapoznanie się z „Kartami zgłoszenia dziecka do świetlicy”.
 2. Opieka nad powierzonym zespołem wychowanków i stworzenie im atmosfery dobrej pracy.
 3. Przestrzeganie przepisów bhp.
 4. Zapoznanie uczniów z zasadami zachowania obowiązującymi świetlicy oraz ich prawami  i oczekiwaniami wychowawców.
 5. Współdziałanie z innymi nauczycielami uczącymi i prowadzącymi zajęcia w świetlicy.
 6. Współpraca z rodzicami.
 7. Inicjowanie pomocy uczniom  mającym trudności w nauce i w zachowaniu.
 8. Rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów.
 9. Prowadzenie dokumentacji tj. dziennika zajęć, kart zgłoszenia dzieci do świetlicy, sprawdzanie obecności dzieci na zajęciach oraz opracowywanie planów pracy wychowawczej.
 10. Dbałość o estetykę pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia.

§ 6

OBOWIĄZKI RODZICA/ OPIEKUNA

 1. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do wypełnienia karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej.
 2. Informowania pisemnego  nauczyciela o  wszelkich zmianach dotyczących trybu  odbierania dziecka ze świetlicy (z datą i podpisem).
 3. Poinformowania dziecka o zasadach bezpiecznego powrotu dziecka ze szkoły do domu.

§ 7

Nagrody i wyróżnienia

 1. Ustna pochwała w obecności wszystkich uczniów.
 2. Ustna pochwała przekazana wychowawcy i rodzicom ucznia.

Kary

 1. Ustna  upomnienie udzielone przez wychowawcę w obecności wszystkich uczniów.
 2. Poinformowanie rodziców o niestosownym zachowaniu dziecka.
 3. Upomnienie udzielone w obecności wychowawcy klasy.
 4. Nagana udzielona przez wychowawcę klasy.
 5. Nagana dyrektora szkoły.

§ 8

DOKUMENTACJA ŚWIETLICY

 1. Dziennik zajęć.
 2. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej.
 3. Roczne  sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej.
 4. Regulamin świetlicy.

Sieniawa, 24.06.2019 r.