Informacja o udzielaniu stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego w roku szkolnym 2017/2018

Burmistrz Gminy Rymanów informuje, że od 1 do 15 września 2017 roku można składać wniosków sprawie przyznania stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018 dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadpodstawowych zamieszkałych na terenie Gminy Rymanów.

Słuchacze kolegiów mają przedłużony termin składania wniosków do 15 października 2017 roku. Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej niskich dochodów w rodzinie. Dochód na osobę w rodzinie ucznia, słuchacza nie może przekroczyć 514 zł netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.

Wniosek o stypendium szkolne może złożyć:
– jeden z rodziców dziecka lub prawny opiekun,
– pełnoletni uczeń,
– dyrektor szkoły, kolegium lub ośrodka dla uczniów niepełnosprawnych.

Wnioski o przyznanie stypendium można pobrać w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Rymanowie, ul. Dworska 42, w szkołach lub ze strony internetowej www.rymanow.pl
Wypełnione wnioski należy złożyć wyłącznie w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół Rymanowie, ul. Dworska 42.