Historia szkoły

Szkoła w Sieniawie rozpoczęła działalność oświatową w 1945 roku. W tej placówce, której kierownikiem została Janina Buczna pracowało 3 nauczycieli w 6 łączonych klasach. Nauka odbywała się w dwóch budynkach. W następnym roku część ludności została wysiedlona do ZSRR, co wiązało się z obniżeniem stopnia organizacyjnego szkoły – kierownikiem i jedynym nauczycielem była Stanisława Miklaszewska. Mieszkańcy wsi systemem gospodarczym wyremontowali i wykończyli budynek szkolny, w którym rozpoczęto naukę w 1949 r.

Do 6 – klasowej szkoły uczęszczały dzieci z Sieniawy i Pastwisk, a później również z Głębokiego i Mymonia. W szkole pracowało 6 nauczycieli. W 1968 roku po odejściu na emeryturę długoletniej kierowniczki jej miejsce zajął Władysław Filipiak. W tym samym roku zaczęła również funkcjonować Szkoła Przysposobienia Rolniczego. Przedmiotów zawodowych uczył Karol Rodzinka. SPR rozwiązano pod koniec 1975 roku.

Od września 1971r szkołą zarządzał Włodzimierz Nowak. W Sieniawie trwały już intensywne prace przy budowie zapory na zalewie, co stworzyło nowe możliwości dla mieszkańców wsi. W 1976 roku dyrektorem została Janina Bolanowska. W tym samym roku rozpoczęło też pracę ognisko przedszkolne.

Ważny zwrot w życiu szkoły w Sieniawie nastąpił na początku lat 90 – tych. Dzięki staraniom władz lokalnych w styczniu 1992 roku gmina przejęła Ośrodek Wczasowo – Wypoczynkowy „Beskid” w Sieniawie, należący do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie. Budynek ten po niezbędnej modernizacji został zaadaptowany na Szkołę Podstawową w Sieniawie. Uroczyste otwarcie budynku, w obecności władz lokalnych, kuratora oświaty, rady pedagogicznej, rodziców, księży z tutejszej parafii, administracji szkolnej oraz uczniów nastąpiło 4 września 1993 roku.

We wrześniu 1994 roku dyrektorem szkoły został mgr Zygmunt Pelczar. W czerwcu 1998 roku oddelegowano go do pracy w Kuratorium, a później w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Krośnie. W zastępstwie jego obowiązki dyrektora pełnił mgr inż. Wiesław Urbanik, który został dyrektorem szkoły wygrywając konkurs przeprowadzony przez władze gminne i kuratoryjne w maju 1999 r.

Rok szkolny 1999/2000 był rokiem szczególnym. W związku z reformą edukacji zmienił się status Szkoły Podstawowej i w jej miejsce utworzono Zespół Szkół Publicznych. W skład wyżej wymienionego Zespołu weszła Szkoła Podstawowa i Gimnazjum. Zespołem kieruje mgr inż. Wiesław Urbanik, a jego zastępcą była mgr Halina Chmielewska.

Do szkoły uczęszczały dzieci z Sieniawy, Pastwisk, Rudawki Rymanowskiej, Puław, Mymonia, a do gimnazjum również z Głębokiego.
W skład Zespołu wchodzi również Szkoła Fillialna z siedzibą w Puławach z klasami łączonymi od „0” do 3. Uczęszczją do niej dzieci z Wisłoczka i Puław.

Obecnie ZSP kieruje – od 2011 r. – mgr Halina Chmielewska, a jej zastępcą jest mgr inż. Małgorzata Ryszka.
Szkoła stale doposaża swoje klasopracownie. Dla dzieci dojeżdżających funkcjonuje świetlica. Uczniowie korzystają też z pięknej, nowoczesnej Hali Sportowej, w której odbywają się zajęcia wychowania fizycznego.